พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อธิการบดีได้มอบหมายผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับสนอง          พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อ่านเพิ่มเติม

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานประหยัดพลังงาน ซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 มีนาคม 2560 ได้พิจารณาเรื่องมาตราการลดใช้พลังงานภาครัฐ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอมาแล้ว ลงมติเห็นชอบมาตราการลดใช้พลังงานภาครัฐ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นถือปฏิบัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ช่วยกันรณรงค์ประหยัดพลังงาน

“ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน” 

พิธีสมโภชเทียนพรรษา โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี พ.ศ. 2560

ในพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีสมโภชเทียนพรรษา “โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน” ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีอาจารย์ประพัฒน์ สีใส รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์วัชรี จิวาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา ณ ห้องคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมทำบุญและเข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรม คุณธรรม “การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ในสังคมไทย ด้วยการเทศน์มหาชาติ สวดคาถาพัน เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์”

ขอเชิญร่วมทำบุญและเข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรม คุณธรรม “การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ในสังคมไทย ด้วยการเทศน์มหาชาติ สวดคาถาพัน เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) หรือท่านใดสนใจเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ กัณฑ์เทศน์ละ 1,000 บาท หรือทำแต่กำลังศรัทธาได้น่ะค่ะ
หรือติดต่อมาที่สำนักงานอธิการบดี 0 2441 6000 ต่อ 2128 / 2109 ได้เลยน่ะค่ะ อ่านเพิ่มเติม

ร่วมงานส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม

ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ในสังคมไทยด้วยการเทศน์มหาชาติ สวดคาถาพัน “เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา