ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานประหยัดพลังงาน ซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 มีนาคม 2560 ได้พิจารณาเรื่องมาตราการลดใช้พลังงานภาครัฐ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอมาแล้ว ลงมติเห็นชอบมาตราการลดใช้พลังงานภาครัฐ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นถือปฏิบัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ช่วยกันรณรงค์ประหยัดพลังงาน

“ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน” 

พิธีสมโภชเทียนพรรษา โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี พ.ศ. 2560

ในพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีสมโภชเทียนพรรษา “โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน” ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีอาจารย์ประพัฒน์ สีใส รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์วัชรี จิวาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา ณ ห้องคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมทำบุญและเข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรม คุณธรรม “การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ในสังคมไทย ด้วยการเทศน์มหาชาติ สวดคาถาพัน เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์”

ขอเชิญร่วมทำบุญและเข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรม คุณธรรม “การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ในสังคมไทย ด้วยการเทศน์มหาชาติ สวดคาถาพัน เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) หรือท่านใดสนใจเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ กัณฑ์เทศน์ละ 1,000 บาท หรือทำแต่กำลังศรัทธาได้น่ะค่ะ
หรือติดต่อมาที่สำนักงานอธิการบดี 0 2441 6000 ต่อ 2128 / 2109 ได้เลยน่ะค่ะ อ่านเพิ่มเติม

ร่วมงานส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม

ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ในสังคมไทยด้วยการเทศน์มหาชาติ สวดคาถาพัน “เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

โครงการอบรมผู้บริหาร เรื่อง “การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีในมหาวิทยาลัย”

ในระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยสำนักงานนิติการ จัดโครงการอบรมผู้บริหาร เรื่อง “การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีในมหาวิทยาลัย” อ่านเพิ่มเติม