ชาวมทร.รัตนโกสินทร์ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 เพื่อสานสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีให้กับชาวมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย โดยเริ่มด้วยพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป บริเวณหอพระ ศาลพระภูมิ ศาลตา-ยาย โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี อ่านเพิ่มเติม

ตรวจติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

op_rmutr1

ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์  อิทธิผล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เเละนางสาวศิริเพ็ญ   รถทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมโครงการการประเมินผลและจัดทำรายงานตามแผนบริหารความเสี่ยง อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและดำเนินงานจัดทำรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

op_rmutr

ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์  อิทธิผล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและดำเนินงานจัดทำรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency AssessMent: ITA) อ่านเพิ่มเติม

เปิดเรือนเยือน มทร.รัตนโกสินทร์ (RMUTR OPEN HOUSE)

op_rmutr

ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะของนักเรียน นักศึกษา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 (RMUTR OPEN HOUSE) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ อ่านเพิ่มเติม

โครงการสัมมนาทบทวนวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ มทร.รัตนโกสินทร์

op1_rmutr

ในระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยกองนโยบายและแผน จัดโครงการสัมมนาทบทวนวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ มทร.รัตนโกสินทร์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทบทวนวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ อ่านเพิ่มเติม