สำรวจพื้นที่อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับพื้นที่ Co-working space

ด้วยอาจารย์สมใจ ศรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมกับรองอธิการบดี (อาจารย์สิปปะ ด้วงผึ้ง) อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์พิทยา สุขจินดา ผู้อำนวยการสำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ดำเนินการสำรวจพื้นที่อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับพื้นที่ Co-working space

อ่านเพิ่มเติม