สำรวจพื้นที่อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับพื้นที่ Co-working space

ด้วยอาจารย์สมใจ ศรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมกับรองอธิการบดี (อาจารย์สิปปะ ด้วงผึ้ง) อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์พิทยา สุขจินดา ผู้อำนวยการสำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ดำเนินการสำรวจพื้นที่อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับพื้นที่ Co-working space

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสัมมนาทบทวนวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์

ด้วยอาจารย์สมใจ ศรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการสัมมนาทบทวนวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ : ขับเคลื่อนค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร มทร.รัตนโกสินทร์ ในระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ อ่านเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ

 

ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มทร.รัตนโกสินทร์ โดย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ อ่านเพิ่มเติม

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

สำนักงานอธิการบดี และมทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมใจถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร อ่านเพิ่มเติม