บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  ศรีเนตร

อาจารย์  รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นางสาวศิริเพ็ญ  รถทอง

         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

        นางสาวณัฐฐา  อยู่สำราญ

       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป