คณะ/หน่วยงาน

 

No. ชื่อหน่วยงาน Website
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ www.rmutr.ac.th
2 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ http://rcsee.rmutr.ac.th
3 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ http://rcim.rmutr.ac.th
4 วิทยาลัยเพาะช่าง www.pohchang.rmutr.ac.th
5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ http://en.rmutr.ac.th
6 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ http://arch.rmutr.ac.th
7 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี www.idt.rmutr.ac.th
8 คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว www.kkw.rmutr.ac.th/fht
9 คณะบริหารธุรกิจ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) www.bpc.rmutr.ac.th/bua
10 คณะศิลปศาสตร์ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) http://foala.rmutr.ac.th
11 สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ http://international.rmutr.ac.th
12 สำนักงานตรวจสอบภายใน http://oia.rmutr.ac.th
13 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ http://arit.rmutr.ac.th
14 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://grade.rmutr.ac.th
15 สถาบันวิจัยและพัฒนา www.ird.rmutr.ac.th
16 สำนักงานอธิการบดี https://op.rmutr.ac.th
17 สำนักงานประกันคุณภาพ http://qa.rmutr.ac.th
18 สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ http://pr.rmutr.ac.th
19 สำนักงานนิติการ http://legal.rmutr.ac.th
20 สถาบันศิลปและวัฒนธรรม http://ac.pohchang.rmutr.ac.th
21 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา http://lc.rmutr.ac.th
22 กองคลัง http://fis.rmutr.ac.th
23 กองกลาง http://gad.rmutr.ac.th
24 กองนโยบายและแผน http://plan.rmutr.ac.th
25 กองบริหารงานบุคคล http://hr.rmutr.ac.th
26 กองพัฒนานักศึกษา http://sdd.rmutr.ac.th
27 กองกิจการพิเศษ http://spl.rmutr.ac.th
28 สำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ www.bpc.rmutr.ac.th/news_cats.php
29 สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล http://www.kkw.rmutr.ac.th
30 ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม http://hrdc.rmutr.ac.th