ปณิธาน / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / อัตราลักษณ์ / ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / กลยุทธ์

ปณิธาน

“พัฒนาคน พัฒนางาน ประสานประโยชน์”

วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ เพื่อเสริมสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยฯ”

พันธกิจ

  1. นำนโยบายสู่การปฏิบัติงานของสำนักงานอธิการบดี
  2. บูรณาการงานด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  3. พัฒนางานด้านบริการตามหลักธรรมาภิบาล
  4. พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการให้บริการ

อัตลักษณ์

“เต็มใจให้บริการ ทันเวลาด้วยคุณภาพ”

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนางานบริการที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์

1. สนับสนุนการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ
2. เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์

1. สนับสนุนการดำเนินงานทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย
2. เสริมสร้างสุขภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับ
4. พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน